Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Стамболийски, в района на жп гара Стамболийски ПИ 51980.511.4

28.09.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № № 1888/17.09.2016г. и 1889/17.09.2016г.на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/16 от 21.07.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ – 36,00 кв.м“, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски (ПИ 51980.511.4 по КК на гр. Стамболийски), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки и алкохол. Начална тръжна месечна наемна цена – 100,00 (сто) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 100,00 (сто) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 04.11.2016 г. (петък) от 9,00 часа.

2. „Открита площ – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, района на жп гара Стамболийски (ПИ 51980.511.2 по КК на гр. Стамболийски), за поставяне на търговски обект по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на контейнер-гараж. Начална тръжна месечна наемна цена – 18,00(осемнадесет)лева без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 18,00 (осемнадесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 04.11.2016 г. (петък) от 10,00 часа.

3. „Открита площ – 560,00 кв.м, от които 500,00 кв.м за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и 60,00 кв.м за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – 17,00 кв.м за офис и 43,00 кв.м за склад“, с местонахождение гр. Кърджали, в района на жп гара Кърджали /част от ПИ 40909.122.95 по КК на гр. Кърджали/. Начална тръжна месечна наемна цена-  492,00 (четиристотин деветдесет и два) лева, без включен ДДС, от които 409,00 (четиристотин и девет) лева без включен ДДС за открита площ от 500,00 кв.м за площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС за открита площ от 17,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис и 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС за открита площ 43,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за склад. Депозит 100% от началната цена - 492,00 (четиристотин деветдесет и два) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 04.11.2016 г. (петък) от 11,00 часа.

4. „Открита площ – 1200,00 кв.м, от които: площ №1 – 847,00 кв. м. открита площ за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.18. / състояща се от площ №1А – 60,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със строителни материали, част от ПИ 56784.552.18./; площ №1Б – 75,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект /навес с оградни стени/ по чл. 56 от ЗУТ, част от ПИ 56784.552.18./, площ №1В – 60,00 кв. м за поставяне на преместваем обект /навес с оградни стени/ по чл. 56 от ЗУТ, част от ПИ 56784.552.18./; площ №2 – 98,00 кв. м., открита площ за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.18./; площ №3 – 60,00 кв. м., открита площ за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.9.“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово /част от ПИ 56784.552.9 и ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив/. Начална тръжна месечна наемна цена – 964,00 (деветстотин шестдесет и четири) лева, без включен ДДС, от които 768,00(седемстотин шестдесет и осем) лева, без включен ДДС за площ от 1005,00кв.м., състояща се от: площ №1 – 847,00 кв. м. за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.18. /, площ №2 – 98,00 кв. м., открита площ за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.18./, площ №3 – 60,00 кв. м., открита площ за складиране на строителни материали, част от ПИ 56784.552.9., 102,00 (сто и два) лева, без включен ДДС за площ №1А – 60,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект /павилион/ по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със строителни материали, част от ПИ 56784.552.18./, 94,00 (деветдесет и четири)лева без включен ДДС за площ от 135,00кв.м., състояща се от: площ №1Б – 75,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект /навес с оградни стени/ по чл. 56 от ЗУТ, част от ПИ 56784.552.18./, площ №1В – 60,00 кв. м за поставяне на преместваем обект /навес с оградни стени/ по чл. 56 от ЗУТ, част от ПИ 56784.552.18./. Депозит 100% от началната цена - 964,00 (деветстотин шестдесет и четири) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 04.11.2016 г. (петък) от 13,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.10.2016г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 28.10.2016г.(петък) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 31.10.2016г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.10.2016г.(понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.10.2016г.(четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.