Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, община Столична,бул. „Княгиня Мария Луиза“ №120Б, на партерен етаж в Административна сграда КСАУДВ с идентификатор 68134.511.100.12

03.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1885/ 17.09.2016 г. и Заповед № 1884/ 17.09.2016 г на Генералния директор на ДП НК ЖИ и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/16 от 21.07.2016 г. на Управителния съвет на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №120Б, на партерен етаж в Административна сграда КСАУДВ (сграда с идентификатор 68134.511.100.12 по КК на гр. София), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева;

- цена на един комплект тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

- дата и час на търга – 09.11.2016 г. (сряда) от 10:00 часа.

 

2. „Площ - 5,00 кв.м върху железорешетъчен стълб “, с местонахождение гр. София, район „Изгрев“, кв. 95 по плана на гр. София, в района на жп гара Пионер - местност Връзката „Изток – Дианабад“/ПИ с планоснимачен № 5349/, за инсталиране на микробазова станция на мобилен оператор

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева;

- цена на един комплект тръжна документация 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

- дата и час на търга – 09.11.2016 г. (сряда) от 11:00 часа.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5.

Тръжната документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 31.10.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16:00 часа на 02.11.2016 г.(сряда) в касата на ССТ София или по банкова сметка на ССТ София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ет.1 стая 101 в срок до 16:00 часа на 03.11.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.11.2016 г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ССТ София, тел. 02/932 3453 и 02/932 2658.