Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 220,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, в магазия към товарна гара Варна с идентификационен № 10135.065.030.1 по КК на гр. Варна

03.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1886/17.09.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/16 от 21.07.2016 год. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

 

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 220,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в магазия към товарна гара Варна (сграда с идентификационен № 10135.065.030.1 по КК на гр. Варна), за производствена дейност – изработка на вентилационни и покривни детайли от ламарина и леки метални конструкции.

Търгът ще се проведе на 09.11.2016 г.(сряда) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в залата за търгове, от 11,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 515,00 (петстотин и петнадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 515,00 (петстотин и петнадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 31.10.2016 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.11.2016 г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 02.11.2016 г.(сряда).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 03.11.2016 (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2016 (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, инж. Елен Гущина – Специалист «УС»/Главен специалист УДВГД Горна Оряховица, жп тел. 891/2381  и GSM: 0887615356.