Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Казанлък, в топлата чакалня на приемното здание на жп гара Казанлък с идентификатор 35167.504.8472.8

03.10.2016 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1887/17.09.2016 г., на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 20-07/16 от 21.07.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1.  „Площ – 8,48 кв.м“, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /павилион/ за търговска дейност с кафе, закуски, пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки, с местонахождение гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, в топлата чакалня на приемното здание на жп гара Казанлък (сграда с идентификатор 35167.504.8472.8 по КК на гр. Казанлък), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.11.2016 год. (сряда) от  9:30 ч.

2. „Открита площ - 20,30 кв.м, от които 11,30 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - павилион за кафе, закуски, безалкохолни напитки, цигари и алкохол и 2 бр. хладилни витрини, и 9 кв.м пред основния обект за поставяне на маси целогодишно, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, на първи перон в жп гара Карлово (част от ПИ 36498.505.3005 по КК на гр. Карлово), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 50,00 (петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 50,00 (петдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 09.11.2016 год. (сряда) от  10:15 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 31.10.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 03.11.2016год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2016год. Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01.11.2016год. (вторник)срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

За информация: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2,

тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.