Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на военна рампа в жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен)

07.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1890/17.09.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/16 от 21.07.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 33,00 кв.м“, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на военна рампа в жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 16.11.2016 г. (сряда) от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 38,00 кв.м за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, от които 32 кв. м за павилион за търговска дейност – продажба на хранителни и промишлени стоки, алкохол, цигари, печатни издания и др. и 6 кв. м. за поставяне на маси - целогодишно, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен.

Търгът ще се проведе на 16.11.2016 г. (сряда) от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 105,00 (сто и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.11.2016 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 09.11.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 10.11.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.11.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.11.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „ Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 0886 741 037.