Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти намиращ се в гр. Враца, община Враца област Враца, в приемното здание на жп гара Враца с идентификационен № 12259.1021.326.2 по КК и КР на гр. Враца

10.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1891/17.09.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/16 от 21.07.2016 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение – 38,40 кв.м”, намиращ се в гр. Враца, община Враца област Враца, в приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификационен № 12259.1021.326.2 по КК и КР на гр. Враца), за търговска дейност – заведение за бърза закуска.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем)  лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лв.;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 16.11.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение с. Медковец, община Медковец, област Монтана, в чакалнята на приемно здание на жп гара Медковец (сграда с индентификационен № 47 593.999.1.6;7;5;4 по КП на село Медковец),за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.11.2016 г. (сряда) от 10,00 часа.

3. „Площ – 6,30 кв.м“, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца в чакалнята на приемно здание на жп гара Мездра, (сграда с идентификационен № 47714.500.1840.6 по КП на гр. Мездра), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност със сладкарски изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24,00 (двадесет и четири)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 24,00 (двадесет и четири)лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.11.2016 г. (сряда) от 11,00 часа.

4. „Помещение (бивша транжорна) – 28,00 кв.м“, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в приемното здание на жп гара Мездра (сграда с идентификационен № 47714.500.1840.6 по КП на гр. Мездра), за търговска дейност с промишлени стоки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем)лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 98,00 (деветдесет и осем)лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.11.2016 г. (сряда) от 13,00 часа.

5. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Батановци, община Перник, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Батановци (сграда с идентификационен № 72223.999.1 по КК на гр. Батановци), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три)лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.11.2016 г. (сряда) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   07.11.2016 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 09.11.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 10.11.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.11.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  08.11.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.