Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 7, находящ се на трети жилищен етаж, бл. № 5, гара Илиянци, кв. Илиянци, р-н Сердика, гр. София, с идентификатор 68134.502.187.7.7

12.10.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 50 от  04.10.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 7 (седем), находящ се на трети жилищен етаж, бл. № 5, гара Илиянци, кв. Илиянци, р-н Сердика, гр. София, община Столична, област София град, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.502.187.7.7, със застроена площ от 58,42 (петдесет и осем цяло четиридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо мазе № 7 (седем), с площ от 10,52 (десет цяло петдесет и две стотни) кв. м, както и 10,666 (десет цяло шестстотин шестдесет и шест хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Търгът ще се проведе на 18 ноември 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 27 112,00 (двадесет и седем хиляди сто и дванадесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 14 ноември 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 ноември 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 ноември 2016 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 ноември 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10 ноември 2016 г. (четвъртък), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова