Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр.Пловдив, в двора на ремонтно-техническа работилница на ЖПС Пловдив-ПИ 56784.551.24 по КК на гр.Пловдив

19.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2005/06.10.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 21-08/16 от 03.08.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул."Ухото" №1, в двора на ремонтно-техническа работилница на ЖПС Пловдив (част от ПИ 56784.551.24 по КК на гр.Пловдив), за поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. (петък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2 от 09:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 14.11.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася в срок до 16.00 часа на 18.11.2016 г. (петък), в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2 в срок до 16,00 часа на 21.11.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.11.2016 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.112016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга - нов търг ще се проведе на 13.12.2016г. (вторник), в сградата  на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” №2, от 09:00 часа,  при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 02.12.2016г. (петък);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 05.12.2016г. (понеделник);

-депозит за участие – до 16,00 часа на 06.12.2016г. (вторник);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 07.12.2016г. (сряда). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2 - тел. 032 626 535.