Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Хасково в района на жп гара Хасково ПИ 77195.731.269

31.10.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  2132/19.10.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и  Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-08/16 от 17.08.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 45,00 кв. м., от които площ №1 – 20,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за монтаж и баланс на автомобилни гуми и площ №2 – 25,00 кв. м. за паркинг“, с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, в района на жп гара Хасково /част от ПИ 77195.731.269 по КК на гр. Хасково/.

Търгът ще се проведе на 07.12.2016 г. (сряда) в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, от 09:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева без включен ДДС, от които 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС за площ № 1 - 20,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - за монтаж и баланс на автомобилни гуми и 26,00 (двадесет и шест) лева без включен ДДС за площ №2 – 25,00 кв. м. за паркинг;

- депозит за участие в търга, в размер на 56,00 (петдесет и шест)  лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.11.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Депозит за участие в търга се внася в срок до 16.00 часа на 30.11.2016 г. (сряда), в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 01.12.2016г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.12.2016г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 29.11.2016г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, тел: 032/626 535