Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.214, с местонахождение на имота гр. Асеновград

15.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 58 от 07.12.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 1 237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград.

Търгът ще се проведе на 23 януари 2017 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 92 886,00 (деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и шест) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 16 януари 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 януари 2017 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 16 януари 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 16 януари 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 януари 2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.