Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за складиране и извозване на отпадъци от неметали, с местонахождение гр. Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора с идентификатор 68850.522.5226

19.12.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и  чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13,  ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №  2599/07.12.2016г. и  № 2600/07.12.2016г.  на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-09/16 от 29.09.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 200,00 кв.м.”, за складиране и извозване на отпадъци от неметали, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора /част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора/. Начална тръжна месечна наемна цена  - 150,00 (сто и петдесет) лева, без включен ДДС. Депозит за участие в търга - 150,00 (сто и петдесет) лева. Цена на тръжната документация  - 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Дата и час на търга - 25.01.2017 г. (сряда) от 9:00 часа

 

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:  „Открита площ - 300,00 кв. м.“, за безконтактно претоварване /товаро-разтоварна дейност/ на битови отпадъци, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, кв. Марийно, в района на жп гара Димитровград север /част от ПИ с идентификатор 21052.1010.31 по КК на гр. Димитровград/ Начална тръжна месечна наемна цена -  175,00 (сто седемдесет и пет) лева, без включен ДДС. Депозит за участие в търга -  175,00 (сто седемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация  - 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Дата и час на търга - 25.01.2017 г. (сряда) от 10:00 часа

 

3. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 150,00 кв.м., от които площ №1 – 122,20 кв. м. за товаро-разтоварна дейност и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, площ №2 – 3,60 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, площ №3 – 5,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес за склад, площ №4 – 9,60 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от черни и цветни метали и площ №5 – 9,60 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от електроуреди и бяла техника“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ с идентификатор 07079.621.215 по КК на гр. Бургас/. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 172,00 (сто седемдесет и два) лева без включен ДДС, от които 104,00 (сто и четири) лева за площ №1 – 122,20 кв.м. /за товаро-разтоварна дейност и извозване на отпадъци от черни и цветни метали/; 14,00 (четиринадесет) лева за площ №2 – 3,60 кв.м. /за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис/; 14,00 (четиренадесет) лева за площ №3 – 5,00 кв.м. /за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес за склад/; 20,00 (двадесет) лева за площ №4 – 9,60 кв.м. /за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от черни и цветни метали/ и 20,00 (двадесет) лева за площ №5 – 9,60 кв.м. /за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от електроуреди и бяла техника/. Депозит за участие в търга -  172,00 (сто седемдесет и два) лева. Цена на тръжната документация  - 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Дата и час на търга - 25.01.2017 г. (сряда) от 13,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.01.2017г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 18.01.2017г. (сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 19.01.2017г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.01.2017г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.01.2017г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.