Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, на първи перон в жп гара Белослав (съоръжение изградено върху земя с идентификатор 03719.501.3123 по КК на гр. Белослав)

19.12.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2548/06.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-09/16 от 29.09.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

       

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 4,40 кв.м.”, с местонахождение гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, на първи перон в жп гара Белослав (съоръжение изградено върху земя с идентификатор 03719.501.3123 по КК на гр. Белослав), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на кафе, алкохолни и безалкохолни напитки, захарни изделия и други пакетирани стоки.

- дата и час на търга 25.01.2017 г. (сряда) от 10,45 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест)  лева.

2. „Външна полуподземна тоалетна – 55,83 кв.м.”, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, на първи перон, западно от ПЗ на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.40 по КК и КР на гр. Плевен) по предназначение.

- дата и час на търга 25.01.2017 г. (сряда) от 11,30 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 66,00 (шестдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 66,00 (шестдесет и шест)  лева.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дата и часове в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в залата за търгове

начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.01.2017 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС за всеки обект поотделно. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.01.2017г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 18.01.2017 г. (сряда).

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 19.01.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.01.2017 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, 14 – етажната производствено техническа сграда, стая 1208, GSM: 0887 615 356.