Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, в района на жп спирка Кресна (ПИ с идентификатор 14492.67.1 по КК на гр. Кресна)

20.12.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 2549/06.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 24-09/16 от 29.09.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 30,00 кв.м“, с местонахождение гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, в района на жп спирка Кресна (ПИ с идентификатор 14492.67.1 по КК на гр. Кресна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и закуски.

Търгът ще се проведе на 26.01.2017 г. (четвъртък) от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 (четиридесет  и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 45,00 (четиридесет  и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение с.Раждавица, община Кюстендил, област Кюстендил, в района на жп гара Раждавица (ПИ с идентификатор 63536.100.1 по КК на гр. Кюстендил), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 26.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 25,00 (двадесет  и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 25,00 (двадесет  и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.01.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 20.01.2017 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  20.01.2017 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.01.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637