Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик в района на жп гара Септември /част от ПИ 66264.510.1 по КК на гр. Септември/

21.12.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2647/12.12.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/16 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост. Търг ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ – 128,00 кв. м.“, за селскостопанска дейност – отглеждане на зеленчуци с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик в района на жп гара Септември /част от ПИ 66264.510.1 по КК на гр. Септември/. Начална тръжна месечна наемна цена 4,00 (четири) лева, без включен ДДС, /при годишна наемна цена в размр на 48,00(четиридесет и осем) лева без включен ДДС/. Депозит 100% от началната цена – 4,00 (четири) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 27.01.2017 г. (петък) от 9,00 часа.

2. „Открита площ – 2,00 кв. м.“, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на периодични издания, с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Септември /част от ПИ 66264.510.1 по КК и КР на гр. Септември/. Начална тръжна месечна наемна цена – 12,00(дванадесет)лева без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 12,00 (дванадесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 27.01.2017 г. (петък) от 10,00 часа.

3. „Открита площ - 68,00 кв. м.“, от които 40,00 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с цветя и зеленчуци и 28,00 кв. м. за складова дейност, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски /част от ПИ 51980.511.5 по КК на гр. Стамболийски/. Начална тръжна месечна наемна цена-  104,00 (сто и четири) лева, без включен ДДС, от които 74,00 (седемдесет и четири)лева без включен ДДС за открита площ от 40,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с цветя и зеленчуци и 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС за открита площ 28,00кв.м. за складова дейност. Депозит 100% от началната цена - 104,00 (сто и четири) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 27.01.2017 г. (петък) от 11,00 часа.

4. „Открита площ – 200,00 кв. м. за складова и търговска дейност с твърди горива и помещение – 13,00 кв. м. за офис“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора /част от ПИ 68850.522.5226 и сграда с идентификатор 68850.522.5226.7 по КК на гр. Стара Загора/.  Начална тръжна месечна наемна цена – 195,00 (сто деветдесет и пет) лева без включен ДДС, от които 150,00 (сто и петдесет) лева без включен ДДС, за открита площ от 200,00 кв.м. за складова и търговска дейност с твърди горива и 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС за помещение с площ 13,00 кв.м. за офис. Депозит 100% от началната цена - 195,00 (сто деветдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 27.01.2017 г. (петък) от 13,00 часа.

5. „Част от железорешетъчна конструкция за осветление – пилон № 5“, за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства (4 броя), както и открита площ – 5,00 кв. м. в основата на конструкцията за поставяне на технологични шкафове, с местонахождение с. Долна махала, община Калояново, област Пловдив, в района на жп гара Долна махала /инвентарен номер № 2000726 пилон № 5 за прожекторно осветление/. Начална тръжна месечна наемна цена- 876,00 (осемстотин седемдесет и шест) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 876,00 (осемстотин седемдесет и шест) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 27.01.2017 г. (петък) от 14,00 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.01.2017г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 20.01.2017г.(петък) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 23.01.2017г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.01.2017г.(понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.01.2017г.(четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.