Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ “Открита площ – 15,62 кв. м”, в района на жп гара Своге, УПИ № IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге

21.12.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2598/07.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-09/16 от 29.09.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

                 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Открита площ – 15,62 кв. м”, за поставяне на маси целогодишно пред основен обект: „Помещение (част от бивш РСВ ресторант) – 91,00 кв. м”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ № IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/.

Търгът ще се проведе на  27.01.2017 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца от 9,30 часа, залата за търгове, при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева;

- начин на плащане на цената – в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF, платим в срок до 20.01.2017 г. (петък).

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на  16.01.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 23.01.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.01.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.01.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.