Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти УДВГД Пловдив

27.12.2016 г.

На основание чл.16, ал.5, чл19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 2596/07.12.2016 г. и №2597/07.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 24-09/16 от 29.09.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост както следва:

1. „Помещения с обща площ – 27,54 кв. м.“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3005.1 по КК на гр. Карлово), за агроаптека, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 103,00 (сто и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 103,00 (сто и три)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.02.2017 год. (четвъртък)  от  9:00 ч.

2. „Помещение – 10,12 кв.м. в „Битова сграда” (с идентификатор 77195.731.269.4 по КК на гр. Хасково, в ГИС със стар идентификатор 77195.731.197.21) за склад, площ на рампа под метален навес – 318,75 кв.м. (от които 10 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис) и открита площ пред рампата 300 кв.м. (част от ПИ 77195.731.269. по КК на гр. Хасково, в ГИС със стар идентификатор 77195.731.197.21)”, с местонахождение гр.Хасково, Община Хасково, Област Хасково, в района на жп гара Хасково товарна, за търговска дейност – складиране, обработка и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 553,00 (петстотин петдесет и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 553,00 (петстотин петдесет и три) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.02.2017 год. (четвъртък)  от  9:45 ч.

3. „Помещения с обща площ 49,83 кв.м. (от които помещение №1 – 12 кв.м., помещение №2 – 25,23 кв.м. и помещение №3 – 12,60 кв.м.) на I-ви етаж в Административна сграда Товарна гара Хасково (сграда с идентификатор 77195.731.268.1 по КК на град Хасково) и помещения с обща площ 83,80 кв.м. (от които помещение №4 – 74,38 кв.м. и помещение №5 – 9,42 кв.м.) в „Сграда жп стол” Товарна гара Хасково (сграда с идентификатор 77195.731.268.2 по КК на град Хасково)”, с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, за складова и търговска дейност с фуражи и брашно, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 360,00 (триста и шестдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 360,00 (триста и шестдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.02.2017 год. (четвъртък)  от  10:30 ч.

4. „Тоалетна – 46,41 кв. м.“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в сутерена на приемното здание на жп гара Димитровград (сграда с идентификатор 210052.1017.447.5 и 210052.1017.447.4 по КК на гр. Димитровград), по предназначение, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 43,00 (четиридесет и три)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.02.2017 год. (четвъртък)  от  11:15 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 23.01.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 27.01.2017год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.01.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.01.2017год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.