Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, с местонахождение гр. Плевен на първи перон западно от ПЗ на жп гара Плевен с идентификатор 56722.651.409 по КК на гр. Плевен

05.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2666/14.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/16 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Павилион № 1 – 12 кв.м. за търговска дейност – заведение за бърза закуска с продажба на алкохол и открита площ – 20,00 кв.м., за поставяне на маси – целогодишно”, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, на първи перон западно от ПЗ на жп гара Плевен (ПИ с идентификатор 56722.651.409  по КК на гр. Плевен)

- дата и час на търга 13.02.2017 г. (понеделник) от  10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 209,00 (двеста и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 209,00 (двеста и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

2. „Площ – 1,00 кв.м.”,с местонахождение гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Провадия (сграда попадаща в ПИ 2990 по КП на гр. Провадия, с идентификатор 58503.999.1.2 по ГИС при ДП „НКЖИ”) за поставяне на кафе-автомат

- дата и час на търга 13.02.2017 г. (понеделник) от  11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 31.01.2017 г.(вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.02.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 06.02.2017 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 ч  аса на 06.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 06.02.2017 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069