Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост с местонахождение град Русе

09.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2669/14.12.2016. г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/16 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

Площ за реклама – 52,50 кв.м“, за поставяне на рекламно пано (35,00 м х 1,50 м), с местонахождение град Русе, община Русе, област Русе, монтирано на предпазен парапет, на стоманобетонна конструкция, на жп надлез на км 9+850 по четвърта жп линия, в междугарието Русе разпределителна – Русе, над бул. „Христо Ботев” /попада в ПИ 63427.2.2331 (УПИ ХХІ-5126) по КК на гр. Русе/

Търгът ще се проведе на 15.02.2017 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търговеот 11,00 часа, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица  или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.02.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 08.02.2017 г. (сряда) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС гр. Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в срок до 16,00 часа на 09.02.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.02.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.02.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба “УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ», GSM: 0886 741 037.