Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Открита площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, на първи перон на жп гара Горна Оряховица с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица

09.01.2017 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2671/14.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 27-11/16 от 03.11.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, на първи перон на жп гара Горна Оряховица (ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица), за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

- дата и час на търга 15.02.2017 г. (сряда) от  11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева;

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.02.2017 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. Цена на един брой тръжна документация – 25,00 /двадесет и пет/ лева.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.02.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 08.02.2017 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 09.02.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 09.02.2017 г. (четвъртък).

Когато на търговете не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие,отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг при същите условия ще се проведе на 06.03.2017 г. (понеделник), като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник), депозит за участие се внася в срок до 16,00 часа на 28.02.2017 г. (вторник) и заявления за участие се подават в срок до 16,00 часа на 02.03.2017 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069