Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000032 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широко поле

11.01.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 62 от 23.12.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000032 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широко поле, ЕКАТТЕ 83315, община Кърджали, с площ от 271 (двеста седемдесет и един) кв. м, начин на трайно ползване – друга жп територия, с местонахождение на имота: област Кърджали, община Кърджали, с. Широко поле, при граници на имота: поземлен имот № 000033 - жп транспорт на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, поземлен имот № 000200 – нива на Себахтин Махмуд Мустафа, поземлен имот № 000188 – пасище, мера на Радован Йорданов Асенов, поземлен имот № 000196 – полски път на община Кърджали.

Търгът ще се проведе на 17 февруари 2017 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 1 161,00 (хиляда сто шестдесет и един) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 500,00 (петстотин) лева, вносим, в срок до 13 февруари 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06 февруари 2017 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 февруари 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 февруари 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09 февруари 2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.