Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните недвижими имоти с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Мездра /ПИ 1840 по КП на гр. Мездра/

12.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2649/12.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”  и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти - публична държавна собственост  представляващи:

  1. 1.       “Открита площ – 7,20 кв. м”, от които открита площ - 6,20 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за бърза закуска и открита площ - 1,00 кв. м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /чадър/ - целогодишно, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Мездра /ПИ 1840 по КП на гр. Мездра/.

Търгът ще се проведе на 20.02.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от  9.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

      - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.02.2017 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 13.02.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 13.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.02.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. 2.      “Открита площ – 12,00 кв. м”, от които открита площ - 9,00 кв. м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, алкохол, цигари и дребни пакетирани стоки и открита площ - 3,00 кв. м (площ № 2) за поставяне на преместваем обект  по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на навес без преградни стени, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Мездра /ПИ 1840 по КП на град Мездра/.

Търгът ще се проведе на 20.02.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 10.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

      - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС, от които 32,00 лв. /тридесет и два/ лв. без включен ДДС за открита площ – 9,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, алкохол, цигари и дребни пакетирани стоки и 14,00 лв. /четиринадесет/ лв. без включен ДДС за открита площ – 3,00 кв. м за преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за навес без преградни стени.

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.02.2017 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 13.02.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 13.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.02.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.