Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-298, кв. 18 по регулационния план на с. Синдел с местонахождение на имота: област Варна, община Аврен, с. Синдел, ул. „Люлин“ № 46

13.01.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 61 от 22.12.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-298, кв. 18 по регулационния план на с. Синдел, община Аврен, с площ от 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м, ведно със сграда „Къща-селото“, със застроена площ от 157 (сто петдесет и седем) кв. м, състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза, тоалетна; етажност: 1 (един), с местонахождение на имота: област Варна, община Аврен, с. Синдел, ул. „Люлин“ № 46.

Търгът ще се проведе на 20 февруари 2017 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 7 400,00 (седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин)  лева, вносим, в срок до 13 февруари 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 февруари 2017 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 февруари 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 февруари 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 февруари 2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.