Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 154,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка в бившия Азотно-торов завод гр.Стара Загора, в землището на село Хрищени

19.01.2017 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, във връзка с чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Заповед № 96/16.01.2017г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ” и Председателя на УС и Заповед № 25/18.01.2017 г. на Директора на ЖПС Пловдив

 О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за продажба на 154,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове (инв. № 96024400), находящи се на площадка в бившия Азотно-торов завод гр.Стара Загора, в землището на село Хрищени.

Търгът ще се проведе на  26.01.2017 г. (четвъртък)от 09,00 часа в гр. Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при:

1. Начална тръжна цена 26 180,00 (двадесет и шест хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

2. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена -2 618,00 (две хиляди шестстотин и осемнадесет) лева без ДДС се внася  до 16.00 часа на 25.01.2017г.

3. Стъпка за наддаване: 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 2 618,00 (две хиляди шестстотин и осемнадесет) лева.

4. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на поделението в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупи в срок до 16.00 часа на 24.01.2017 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

 За допълнителна информация: тел. 032 626 535

            Оглед на актива описан в т.1 се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 24.01.2017 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в района на жп участък Стара Загора.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  25.01.2017г. в Деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе на 02.02.2017г. (четвъртък )от 09,00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 31.01.2017г. /вторник/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 01.02.2017г./сряда/ в лева по сметка на ДП „НКЖИ” в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 31.01.2017г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 01.02.2017г./сряда/

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв ще се проведе на 09.02.2017г. (четвъртък) от 09,00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 07.02.2017г. /вторник/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 08.02.2017г./сряда/ в лева по сметка на ДП „НКЖИ” в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 07.02.2017г. /вторник / срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 08.02.2017г./сряда./

За контакти: тел: 032 626 535