Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван кран ел. козлови с телфер с товароподемност 8 т., с отвор Lk = 18 м., с местонахождение жп гара Пордим, заведен в баланса на Железопътна секция Враца

20.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 95/16.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван кран ел. козлови с телфер с товароподемност 8 т., с отвор Lk = 18 м., с местонахождение жп гара Пордим, заведен в баланса на Железопътна секция Враца

Откриване на тръжната процедура – 27.01.2017 г. (петък) от10.00 часа в Административната сграда на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15 при:

1. Начална тръжна цена 6 200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 620,00 (шестстотин и двадесет) лева и следва да е платен до 16.00 часа на 02.02.2017 г. (четвъртък);

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на  ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се получава в срок до 16.00 часа на 02.02.2017 г. (четвъртък) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖП Секция Враца.       

 Разходите по демонтирането, натоварването и транспортирането на бракуван кран ел. козлови с телфер с товароподемност 8 т., с отвор Lk = 18 м от местонахождението им са за сметка на купувача.  

Оглед на бракувания кран може да се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 02.02.2017 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е жп гара Пордим, гр. Пордим.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.02.2017 г. (четвъртък) в Деловодството на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите – 9.30 ч. на 03.02.2017 г. (петък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

Откриване на тръжната процедура 10.02.2017 г. (петък)  от 10.00 часа:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 16.02.2017 г. (четвъртък);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 16.02.2017 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация;

- приемане на заявления за участие в търга до 16.02.2017 г. (четвъртък).

Класиране на офертите – 17.02.2017 г. (петък) от 09.30 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

 

За контакти: тел. 0888 696213 Цветана Генчовска – Ръководител звено “УСК” към ЖПС Враца.