Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.164 по кадастралната карта на гр. Бургас, с местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“

23.01.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 1 от 16.01.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.164 по кадастралната карта на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 330 (триста и тридесет) кв. м, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“.

Търгът ще се проведе на 01 март 2017 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 40 757,00 (четиридесет хиляди седемстотин петдесет и седем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 23 февруари 2017 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 февруари 2017 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 23 февруари 2017 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 23 февруари 2017 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 февруари 2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.