Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София, кота 0, сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София

23.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 2646/12.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/16 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Помещения с площ – 123,20 кв.м, от които помещение С 0 041-104,20 кв.м, клиентска зала-кафене, помещение С 0 038-13,70 кв.м за склад и санитарни помещения с обща площ-5,30 кв.м (състоящи се от тоалетна С 0 037-2,20 кв.м и преддверие към тоалетна С 0 036-3,10 кв.м)”, с местонахождение област София-град, община Столична, гр. София, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София, кота 0, (сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София).

   - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1496,00 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1496,00 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) лева;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 01.03.2017 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Помещение F -1 036 – 31,50 кв.м”, с местонахождение област София-град, община Столична, гр. София, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София, кота „-1“ – пешеходен тунел (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност.

   - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 413,00 (четиристотин и тринадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 413,00 (четиристотин и тринадесет) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 01.03.2017 г. (сряда) от 10,00 часа.

3. „Помещение С 0 035 – 55,50 кв.м”, с местонахождение област София-град, община Столична, гр. София, район Сердика, в приемното здание на Централна жп гара София, кота „0“ (сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 728,00 (седемстотин двадесет и осем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 728,00 (седемстотин двадесет и осем) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 01.03.2017 г. (сряда) от 11,00 часа.

   Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 20.02.2017 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 22.02.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 23.02.2017 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.02.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.02.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, УДВГД София, тел. 932-22-89, GSM: 0888 700 145.