Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: с. Калитиново, в района на жп гара Калитиново (част от ПИ №000043 в землището на с. Калитиново), за поставяне на пчелни кошери

23.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 80/13.01.2017г. и № 81/13.01.2017г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения № 21-08/16 от 03.08.2016г. и №28-11/16 от 16.11.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ без настилка – 484,00 ” с местонахождение: с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Калитиново(част от ПИ №000043 в землището на с. Калитиново), за поставяне на пчелни кошери. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 5,00 (пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 5,00 (пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 01.03.2017 г. (сряда) от 11,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 140 кв.м.”, за товаро-разтоварна дейност с промишлени стоки, с местонахождение:с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, в района на жп спирка Бенковски(част от ПИ 03839.501.705. по КК на с. Бенковски). Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 58,00 (петдесет и осем) лева. Депозит 100% от началната цена - 58,00 (петдесет и осем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга - 01.03.2017 г. (сряда) от 9,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 20.02.2017г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 22.02.2017г.(сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 23.02.2017г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.02.2017г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.02.2017г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 17.03.2017г.(петък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 06.03.2017г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 09.03.2017г. (четвъртък);

-депозит за участие – до 16,00часа на 10.03.2017г.(петък)

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 13.03.2017г.(понеделник). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.