Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти, с местонахождение гр. Мездра, с идентификатор № 47714.500.1840.6, ПИ № 47714.500.1840 по КП на гр. Мездра

24.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2667/14.12.2016 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-10/16 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, на първи перон под козирката на приемното здание на жп гара Мездра (сграда с идентификатор № 47714.500.1840.6, ПИ № 47714.500.1840 по КП на гр. Мездра), за поставяне на автомат за закуски и напитки.

   - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24,00 (двадесет и четири)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 24,00 (двадесет и четири)лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 06.03.2017 г. (понеделник) от 9,00 часа.

2. „Площ – 9,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, район „Надежда“, под покрития перон на жп гара София север /в близост до приемното здание на гарата - сграда с идентификатор № 68134.1380.2116 по КК на гр. София/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе и закуски.

   - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 59,00 (петдесет и девет)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 59,00 (петдесет и девет)лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 06.03.2017 г. (понеделник) от 10,00 часа.

3. „Открита площ – 28,00 кв.м“, от които 22,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - кафе с консумация на алкохол и 6,00 кв.м за поставяне на 2 броя маси – сезонно (от м. май до м. октомври), с местонахождение гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, на перона до приемното здание на жп гара Петрич (ПИ с идентификатор № 56126.990.2 по КК на гр. Петрич).

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 102,00 (сто и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 102,00 (сто и два) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 06.03.2017 г. (понеделник) от 11,00 часа.

4. „Помещение с площ – 14,50 кв. м, находящо се на втория етаж в Административната сграда на жп гара Кулата, за разполагане на апаратура, обслужваща антенните устройства и открита площ – 20,00 кв. м, част от покривното пространство на Административната сграда на жп гара Кулата за монтаж на антенни устройства, за станция на мобилен оператор /сграда с идентификационен № 40539.95.1.3 по КК на с. Кулата/“, с местонахождение с. Кулата, община Петрич, област Благоевград.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 196,00 (сто деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 196,00 (сто деветдесет и шест)лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 06.03.2017 г. (понеделник) от 13,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 20.02.017 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 24.02.2017 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.02.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, УДВГД София, тел. 932-22-89, GSM: 0888 700 145.