Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните недвижими имоти за поставяне на станция на мобилен оператор с идентификатор 56722.651.231.1 по КК на гр. Плевен

27.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 130/18.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 28-11/16 от 16.11.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти - публична държавна собственост  представляващи:

  1. 1.    „Открита площ – 62,31 кв. м“, за поставяне на станция на мобилен оператор, от които открита площ – 2,25 кв. м /площ № 1/ за поставяне на мачта с антена, открита площ – 7,00 кв. м /площ № 2/, за поставяне на шкаф и открита площ – 53,06 кв. м /площ №3/, за достъп и обслужване на съоръженията, на покрив на сграда „Контейнерен терминал“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен – Запад /сграда с идентификатор 56722.651.231.1 по КК на гр. Плевен/.

Търгът ще се проведе на 06.03.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 289,00 (двеста осемдесет и девет) лева без включен ДДС, от които 220,00 (двеста и двадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 9,25 кв. м за поставяне на станция за мобилен оператор и 69,00 (шестдесет и девет) лева без включен ДДС лв. за открита площ – 53,06 кв. м за достъп и обслужмане на съоръженията;

- депозит за участие в търга, в размер на 289,00 (двеста осемдесет и девет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.02.2017 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.02.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. 2.    “Открита площ – 80,00 кв. м”, от които открита площ – 40,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, клетка за автомивка /площ № 1/ и открита площ – 40,00 кв. м, за транспортен достъп /площ № 2/, с местонахождение гр. Нови Искър, община Столична, област София, в района на жп гара Курило /ПИ 00357.5350.545 по КК и КР на гр. Нови Искър.

Търгът ще се проведе на 06.03.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 10.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева без включен ДДС, от които 100,00 (сто) лева без включен ДДС за открита площ – 40,00 кв. м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, клетка за автомивка и 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС за открита площ - 40,00 кв. м, за транспортен достъп;

- депозит за участие в търга, в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.02.2017 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.02.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. 3.    „Открита площ - 36,52 кв. м”, от които открита площ – 8,44 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, алкохол, цигари и дребни пакетирани стоки /площ №1/ и открита площ – 28,08 кв. м, за поставяне на маси с навес без преградни стени /площ № 2/, с местонахождение гр. Лом, община Лом, област Монтана, в района на  жп гара Лом /ПИ 44238.507.76 по КК на гр. Лом/.

Търгът ще се проведе на 06.03.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева без включен ДДС, от които 18,00 (осемнадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 8,44 кв. м“ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, алкохол, цигари и други пакетирани стоки и 79,00 (седемдесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ - 28,08 кв. м за поставяне на маси с навес без преградни стени;

- депозит за участие в търга, в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.02.2017 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.02.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.02.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.