Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж с идентификатор 68134.511.100

30.01.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 128/18.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 28-11/16 от 16.11.2016 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ № 1 – 16,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж (ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КК на гр. София).

Търгът ще се проведе на 08.03.2017 г. (сряда) от 9,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 22,00 (двадесет и два) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 22,00 (двадесет и два) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ № 2 – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж (ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КК на гр. София).

Търгът ще се проведе на 08.03.2017 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ № 3 – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж (ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КК на гр. София).

Търгът ще се проведе на 08.03.2017 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ № 4 – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж (ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КК на гр. София).

Търгът ще се проведе на 08.03.2017 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 21,00 (двадесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. „Открита площ № 5 – 14,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, бул.”Мария Луиза” № 116А, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за гараж (ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КК на гр. София).

Търгът ще се проведе на 08.03.2017 г. (сряда) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 20,00 (двадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 20,00 (двадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 02.03.2017 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  02.03.2017 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.02.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637