Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси, по позиции - ЖПС Пловдив

01.02.2017 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 179/24.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Председателя на УС и Заповед № 34/ 30.01.2017г. на Директора на ЖПС Пловдив

 О Б Я В Я В А

 

          Търг с явно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси, по позиции, както следва:

Позиция №1- 3 232 бр., находящи се в участъци Велинград, Разлог и Стамболийски (съгл.пр.1)

Позиция №2- 4 040 бр., находящи се в участъци  Пловдив, Карлово и Тулово (съгл.пр.2)

Позиция №3- 3 399 бр., находящи се в участъци Кърджали,Димитровград и Ст.Загора- (съгл.пр.3)

Позиция №4- 1 880 бр., находящи се в участъци Сливен, Ямбол, Карнобат и Бургас – (съгл.пр.4),

частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив.  Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 09.02.2017г. (четвъртък) от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при:

1. Начална тръжна цена без ДДС:

- Позиция №  1 – 4 848,00 (четири хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева без ДДС;

- Позиция №  2 – 6 060,00 (шест хиляди и шестдесет) лева без ДДС;

- Позиция №  3 – 5 098,50 (пет хиляди деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

- Позиция №  4 – 2 820,00 (две хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС;

ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

            2. Депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, както следва:

- Позиция №  1 – 484,80 (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС;

- Позиция №  2 – 606,00 (шестстотин и шест) лева без ДДС;

- Позиция №  3 – 509,85 (петстотин и девет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС;

- Позиция №  4 – 282,00 (двеста осемдесет и два) лева без ДДС;

Депозита следва да е платен в срок до 16,00 часа на 08.02.2017 г. (сряда)по сметка на поделението в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

3. Стъпка за наддаване: 10 на сто от началната тръжна цена – по позиции.

4. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на поделението в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 07.02.2017 г. (вторник) в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

            Оглед на актива описан в т.1 може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 07.02.2017 г. (вторник)срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива-района на ЖПС Пловдив, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00  часа на  08.02.2017 г. (сряда) в Деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 16.02.2017г. (четвъртък)  от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 14.02.2017г. (вторник)

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 15.02.2017г. (сряда) в лева по сметка на ДП „НКЖИ” в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 14.02.2017г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 15.02.2017г. (сряда).

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв да се проведе на 23.02.2017г. (четвъртък)  от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 21.02.2017г. (вторник)

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 22.02.2017г. (сряда) в лева по сметка на ДП „НКЖИ” в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 21.02.2017г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 22.02.2017г. (сряда).

За контакти: тел. 032/ 626 535