Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Септември-УДВГД Пловдив

06.02.2017 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 82/13.01.2017 г. и №83/13.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 28-11/16 от 16.11.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

             

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1. „Тоалетна – 20,28 кв. м. (сграда с идентификатор 66264.510.1.5 по КК на гр. Септември) и открита площ – 2,25 кв. м. (част от ПИ 66264.510.1 по КК на гр. Септември)”, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кабинка за обслужване на тоалетната, с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Септември, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 21,00 (двадесет и един)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.03.2017 год. (сряда)  от  9:30 ч.

2. „Естакада насипни материали и железен път (подкранов път) върху нея с дължина 120,00 л. м. с бетонова настилка, под и около естакадата – 6500,00 кв. м. (част от имот с идентификатор в ГИС 81414.999.1) и автокантар (намиращ се в имот с идентификатор в ГИС 81414.0.789)”, за товаро-разтоварна дейност с насипни товари, с местонахождение гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, в района  на жп гара Чирпан, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 3873,00 (три хиляди осемстотин седемдесет и три)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 3873,00 (три хиляди осемстотин седемдесет и три) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 100,00 (сто) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.03.2017 год. (сряда)    от  10:30 ч.

3. „Помещения с обща площ – 184,71 кв. м., от които на 1-ви етаж – 93,11 кв. м. и на 2-ри етаж – 91,60 кв. м. в приемното здание на жп спирка Велинград – Юг /сграда с идентификатор в ГИС 10450.999.5.3/, помещение – 61,00 кв. м. в магазия на жп спирка Велинград – Юг /сграда с идентификатор в ГИС 10450.999.5.2/, за търговска дейност с хранителни стоки, алкохол, промишлени стоки, печатни и рекламни издания и открита площ – 100,00 кв. м., част от площад каменни плочи /част от имот с идентификатор в ГИС 10450.999.5/, за поставяне на маси и елементи на градинско оборудване - сезонно /м. април - м. декември/”, с местонахождение гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, на жп спирка Велинград – Юг, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 1001,00 (хиляда и един)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 1001,00 (хиляда и един)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 100,00 (сто) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.03.2017 год. (сряда)  от  11:15 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 06.03.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 09.03.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.03.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.03.2017 год. (внорник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.