Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти .“, с местонахождение гр. Свиленград, на втория етаж в приемното здание на жп гара Свиленград с идентификатор 65677.1.88.2 по КК на гр. Свиленград, за офис за митнически услуги

07.02.2017 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 156/20.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 32-12/16 от 20.12.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1. „Помещение – 23,00 кв. м.“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, на втория етаж в приемното здание на жп гара Свиленград /сграда с идентификатор 65677.1.88.2 по КК на гр. Свиленград/, за офис за митнически услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 80,00 (осемдесет)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.03.2017 год. (четвъртък)  от  9:30 ч.

2. „Помещение – 11,00 кв. м.“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първия етаж в източното крило на приемното здание на жп гара Бургас /сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас/, за офис, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 120,00 (сто и двадесет)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.03.2017 год. (четвъртък)    от  10:15 ч.

3. „Помещения с обща площ – 42,40 кв. м.“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, на първия етаж в приемното здание на жп гара Сливен /сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен/, за тоалетна, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.03.2017 год. (четвъртък)  от  11:00 ч.

4. „Площ – 1,00 кв. м.“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен /сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен/, вдясно от изхода към гаров площад, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.03.2017 год. (четвъртък)  от  13:00 ч.

5. „Площ – 1,00 кв. м.“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен /сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен/, вдясно от изхода към гаров площад, за търговска дейност – поставяне на автомат за закуски и студени напитки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 16.03.2017 год. (четвъртък)  от  13:45 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 06.03.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 10.03.2017год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.03.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08.03.2017 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889813729; 0885 022962.