Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 17830,00 кг. отпадъци от черни метали,находящи се на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“–ССТ София

20.02.2017 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 226/31.01.207 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 10/14.02.2017 г. на Директора на ПСТ

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 17830,00 кг. отпадъци от черни метали, находящи се на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – ССТ София

Откриване на тръжната процедура на 20.02.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа при:

          1. Начална тръжна цена 2853,00 (две хиляди осемстотин петдесет и три) лева без ДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 285,30 (двеста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева.

3. Начин на плащане на депозита – в лева в срок до 16:00 часа на 28.02.2017 г. (вторник) в касата на ССТ София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2 или по сметка на ДП „НКЖИ”, Поделение “Сигнализация и Телекомуникации” .

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от 09:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 27.02.2017 г. (понеделник) в счетоводството на Поделение “Сигнализация и телекомуникации” - ССТ София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205 срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева с ДДС, платими в касата на ССТ София.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 ч. до 12:00 ч. след публикуване на обявата до 27.02.2017 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива съгласно Приложение № 1 към тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 28.02.2017. г. (вторник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.1 стая 101.

Отваряне и класиране на офертите - от 10:00 часа на 02.03.2017 г. (четвъртък) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 13.03.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 09:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 20.03.2017 г. (понеделник) в счетоводството на ПСТ, ССТ София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 21.03.2017 г. (вторник) в касата или по сметка на ДП „НКЖИ”, Поделение “Сигнализация и Телекомуникации”.

- оглед на актива – всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 ч. до 12:00 ч. до 20.03.2017 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 21.03.2017. г. (вторник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.1 стая 101.

Отваряне и класиране на офертите - от 10:00 часа на 23.03.2017 г. (четвъртък).

 

За контакти тел.: 02 / 932 3453;02/932 2658