Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 2, находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Тутракан“ № 10, гр. Силистра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.514.100.2.2

24.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 5 от  16.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2 (две), находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Тутракан“ № 10, гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.514.100.2.2, със застроена площ 73,00            (седемдесет и три) кв. м, състоящ се от коридор, дневна, спалня, кухня с тераса, баня с тоалетна, мокро помещение и килер, ведно с принадлежащи изба № 2, с площ от 16,00 (шестнадесет) кв. м и изба № 3, с площ 20,00 (двадесет) кв. м, както и 51,17 (петдесет и едно цяло и седемнадесет стотни) % идеални части от общите части на сградата и 33,44 (тридесет и три цяло и четиридесет и четири стотни) % от отстъпеното право на строеж върху имота, представляващи 71,42 (седемдесет и едно цяло четиридесет и две стотни) кв. м.

Търгът ще се проведе на 02 май 2017 г. (вторник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 10 517,00 (десет хиляди петстотин и седемнадесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 24 април 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19 април 2017 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 24 април 2017 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24 април 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24 април 2017 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова