Архив обяви

Обява търг с тайно наддаване за продажба ЖПС Горна Оряховица

11.04.2017 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 552/17.03.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-291/03.04.2017 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

 

                                                           О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на – Кран,  козлови, двугредов с товарна количка – 20/5 тона, с местонахождение жп гара Павликени, заведен в баланса на ЖПС Горна Оряховица с инв. 2926.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 28.04.2017 г. /петък/  от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

            1. Началната тръжна цена в размер на 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

            2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 1 020,00 (хиляда и двадесет) лева, платим в срок до 14,00 часа на 27.04.2017г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

3. Начин на плащане на цената – в лева.

 - Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 25.04.2017 г. /вторник/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 /шестдесет/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

             - Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 26.04.2017 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – град Павликени, община Павликени, област Велико Търново, района на жп гара Павликени.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 20.04.2017 г. /четвъртък/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 27.04.2017 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 28.04.2017 г. /петък/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 09.05.2017 г. /вторник/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 03.05.2017 г./сряда/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 05.05.2017 г. /петък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 04.05.2017 г. /четвъртък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.05.2017 г. /петък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 09.05.2017 г. /вторник/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37