Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за търговска дейност с дървен материал с местонахождение гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив, район на жп гара Филипово, част от ПИ 56784.552.18. по КК на гр. Пловдив

24.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 767/10.04.2017г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/17 от 17.01.2017г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост: „Открита площ – 46кв.м., от които площ №1-5,20кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /контейнер/ за офис, Площ №2-14,40кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /контейнер/ за търговска дейност с дървен материал, Площ №3-26,40кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /навес с оградни стени/ за складиране на дървен материал” с местонахождение гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив, район на жп гара Филипово, част от ПИ 56784.552.18. по КК на гр. Пловдив.  Начална тръжна месечна наемна цена – 77,00 (седемдесет и седем) лева, без включен ДДС, от които24,00(двадесет и четири)лева без включен ДДС за площ №1-5,20кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ(контейнер) за офис, 30,00(тридесет)лева без включен ДДС за площ №2-14,40кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ(контейнер) за търговска дейност с дървен материал и 23,00(двадесет и три)лева без включен ДДС за площ №3-26,40кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ(навес с оградни стени) за складиране на дървен материал. Депозит 100% от началната цена - 77,00 (седемдесет и седем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 31.05.2017 г. (сряда) от 9,00 часа.

Търгът ще се проведе в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.05.2017г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга, се внася в срок до 16.00 часа на 25.05.2017г.(четвъртък) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 25.05.2017г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.05.2017г.(четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.05.2017г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.