Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 1,с. Синдел, община Аврен, област Варна, със застроена площ от 50,80 кв. м

25.04.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 12 от 12.04.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж, блок № 1, жп гара, ул. „Железничарска“ № 4, с. Синдел, община Аврен, област Варна, със застроена площ от 50,80 (петдесет цяло и осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, килер, антре, баня и тоалетна, ведно с прилежащо избено помещение № 1 (едно), с полезна площ от 15,12 (петнадесет цяло и дванадесет стотни) кв. м, както и 7,1623 (седем цяло хиляда шестстотин двадесет и три десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 01 юни 2017 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 5 673,00 (пет хиляди шестстотин седемдесет и три) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 26 май 2017 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22 май 2017 г. (понеделник), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 26 май 2017 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26 май 2017 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25 май 2017 г. (четвъртък), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова