Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 20 м, с местонахождение жп гара Враца, заведен в баланса на Железопътна секция Враца

25.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 На основание чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 809/18.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 312/20.04.2017 г. на Директора на ЖПС Враца

О Б Я В Я В А

           

                 Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 20 м, с местонахождение жп гара Враца, заведен в баланса на Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура – от10.00 часа на 02.05.2017 г. (вторник) в Административната сграда на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 при:

1. Начална тръжна цена 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева без ДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 1020,00 (хиляда и двадесет) лева и следва да е платен до 16.00 часа на 09.05.2017 г. (вторник);

3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на  ДП „НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, Пощенска банка, клон Враца, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 09.05.2017 г. (вторник) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖП Секция Враца.

    Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 09.05.2017 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

 Местоположението на актива е жп гара Враца, гр. Враца.

 Разходите по демонтирането, натоварването и транспортирането на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 20 м, с местонахождение жп гара Враца са за сметка на купувача.  

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 09.05.2017 г. (вторник) в Деловодството на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Отваряне и класиране на офертите – 9.30 ч. на 10.05.2017 г. (сряда) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 16.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, ЖП Секция Враца, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник) в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, ЖП Секция Враца;

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник).

Отваряне и класиране на офертите – 23.05.2017 г. (вторник) от 09.30 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

 

За контакти: тел. 0888 696213 Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца.