Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следния недвижим имот, с местонахождение гр. Лом, община Лом, област Монтана, в района на жп гара Лом ПИ 44238.505.5168 по КК на гр. Лом

25.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 782/11.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 02-01/17 от 17.01.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ - 18,00 кв. м”, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /метална гаражна клетка/, за гараж, с местонахождение гр. Лом, община Лом, област Монтана, в района на жп гара Лом /ПИ 44238.505.5168 по КК на гр. Лом/.

Търгът ще се проведе на 31.05.2017 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 10,00 (десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 10,00 (десет) лева;                

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Пощенска банка, клон Враца, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF  .

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието –  Пощенска банка, клон Враца, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF до 16.00 часа на 25.05.2017 г. (четвъртък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 25.05.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.05.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.05.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.