Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот „Помещение – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Русе, с идентификатор 63427.8.172.1

26.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 757/10.04.2017 г. и 785/11.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/17 от 17.01.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

1. „Помещение – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, на втория етаж на административна сграда в района на жп гара Русе разпределителна (сграда с идентификатор 63427.8.172.1 по КК на гр Русе), за офис.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък), от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 60,00 (шестдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

 

ІІ. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

2. „Открита площ – 30,00 кв. м., от които 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за бърза закуска /площ № 1/ и 10,00 кв.м за склад /площ № 2/“, с местонахождение с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, в района на жп гара Царева ливада /ПИ 12677.520.1 по КК и КР на с. Царева ливада/.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък), от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС, от които 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за бърза закуска и 10,00 (десет) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 10,00 кв.м за склад;

- депозит за участие в търга в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

3. „Площ за реклама – 3,00 кв. м. върху носеща греда на железопътен мост на км. 436А+235 по втора жп линия“, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Симеон Велики“, за поставяне на рекламно пано.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък), от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 27,00 (двадесет и седем) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

4. „Открита площ – 29,00 кв. м., от които 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, алкохол, цигари, печатни издания и др. и 9,00 кв.м за поставяне на маси – целогодишно“, с местонахождение гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, в района на жп гара Каспичан /ПИ 36587.501.1 по КК на гр. Каспичан/.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък), от 12,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 60,00 (шестдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

5. „Открита площ – 37,5 кв. м.“, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на военна рампа на жп гара Шумен /ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък), от 13,15 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 90,00 (деветдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник), както следва: За обекта по т. 1 - в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2; За обекта по т. 2 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96; За обектите по т.т. 3, 4 и 5 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 26.05.2017 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 29.05.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 29.05.2017 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.05.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 0886 741 037.