Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти „Открита площ – 6,00 кв.м. за поставяне на едностранен билборд“, с местонахождение гр. София,в района на жп гара София товарна /ПИ 59392.34.1087 по КК на гр.София/

27.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 781/11.04.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 02-01/17 от 17.01.2017 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 6,00 кв.м. за поставяне на едностранен билборд“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Подуяне“, бул.”Данаил Николаев”, в района на жп гара София товарна / ПИ 59392.34.1087 по КК на гр.София/ за реклама.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ – 1000,00 кв. м, от които 100,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и 900,00 кв.м открита площ за площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, съхранение на отработени масла, разкомплектоване на превозни средства, съхраняване, третиране и рециклиране на излезли от употреба гуми“, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Надежда“, обл. София град, в района на жп гара София север /ПИ 68134.505.150 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1120,00 (хиляда сто и двадесет ) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1120,00 (хиляда сто и двадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.05.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 29.05.2017 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  29.05.2017 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.05.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637