Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, представляващ: Помещение – 536,00 кв. м (склад № 5) в магазията на жп гара София - товарна сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София

28.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 763/10.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/17 от 17.01.2017 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот –частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 536,00 кв. м (склад № 5)”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Подуяне“, в магазията на жп гара София - товарна (сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София), за склад.

Търгът ще се проведе на 05.06.2017 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4, заседателна зала от 9,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1 850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 25.05.2017 г. (четвъртък), в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 29.05.2017 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 29.05.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.05.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.05.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.