Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица)

28.04.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 760/10.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/17 от 17.01.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 05.06.2017 г. (понеделник) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Помещения с обща площ – 58,80 кв. м. (салон за клиенти – 33,00 кв.м, кухня – 11,40 кв.м и склад – 14,40 кв.м)”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в сграда „Багажна магазия” в жп гара Ловеч (сграда с идентификационен № 43952.507.9646.20.1 по КК на гр. Ловеч), за производствена дейност – производство на закуски и търговска дейност – продажба на закуски, кафе, хранителни стоки, алкохол и цигари.

- дата и час на търга 05.06.2017 г. (понеделник) от  11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 215,00 (двеста и петнадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 215,00 (двеста и петнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

3. „Външна полуподземна тоалетна – 42,97 кв. м.”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, западно от приемното здание на жп гара Шумен /сграда с идентификатор 835110.669.153.16 по КК на гр. Шумен/, по предназначение.

- дата и час на търга 05.06.2017 г. (понеделник) от  11,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 25.05.2017 г.(четвъртък), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.05.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 29.05.2017 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 29.05.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 29.05.2017 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069