Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти ”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец с идентификационен № 24894.999.1.5 за офис

02.05.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 765/10.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/17 от 17.01.2017 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение – 8,00 кв. м”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец (сграда с идентификационен № 24894.999.1.5 по ГИС на ДП „НКЖИ“), за офис.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три)лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга 08.06.2017 г. (четвъртък)от 9,00 часа.

            2. „Помещение А -1 052 – 54,10 кв. м”,с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „-1“, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 709,00 (седемстотин и девет)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 709,00 (седемстотин и девет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.06.2017 г. (четвъртък)от 10,00 часа.

            3. „Помещение А -1 051 – 42,90 кв. м”,с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „-1“, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 563,00 (петстотин шестдесет и три) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 563,00 (петстотин шестдесет и три) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.06.2017 г. (четвъртък)от 11,00 часа.

            4. „Помещение – 119,00 кв. м“,с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Искър“, в магазията на жп гара Искър (сграда с идентификатор № 32963.37.454.3 по КК на гр. София), за склад.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 384,00 (триста осемдесет и четири)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 384,00 (триста осемдесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 08.06.2017 г. (четвъртък)от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   29.05.2017 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 01.06.2017 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 02.06.2017 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.06.2017 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  31.05.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.