Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Площ– 10,00 кв. м”, с местонахождение гр. Червен бряг, в чакалнята на приемното здание на жп гара Червен бряг с идентификатор № 80501.807.4.27

04.05.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 858/25.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/17 от 17.02.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ– 10,00 кв. м”, с местонахождение гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Червен бряг (сграда с идентификатор № 80501.807.4.27 по КК на  гр.Червен бряг), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност със закуски и сладкарски изделия.

            Търгът ще се проведе на 12.06.2017 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала от 09,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет)лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет)  лв.

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.05.2017 г. (вторник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 05.06.2017 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 05.06.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.06.2017 г. (понеделник)

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.06.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0884 240 179.