Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в западната част на приемното здание на жп гара Пазарджик с идентификатор 55155.508.457.14 по КК на гр. Пазарджик

09.05.2017 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 857/25.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 06-02/17 от 17.02.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1.„Обособена част от гарова тоалетна - 12,90 кв.м и площ - 2,00 кв.м в преддверието пред тоалетната, за обслужване”, по предназначение, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в западната част на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 55155.508.457.14 по КК на гр. Пазарджик - стар идентификатор 55155.508.457.8), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.06.2017 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

2. „Площ – 1,00 кв. м, с местонахождение гр. Камено, община Камено, област Бургас, в коридора на сграда „Чакалня” в жп гара Дружба /сграда с идентификатор 35883.509.4.8 по КК на гр. Камено/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 16,00 (шестнадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 16,00 (шестнадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.06.2017 год. (четвъртък) от 10:15 ч.

3. „Площ /под козирка/ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Камено, община Камено, област Бургас, на първи перон пред сграда „Чакалня” на жп гара Дружба /част от ПИ с идентификатор 35883.509.4 по КК на гр. Камено/, за търговска дейност – поставяне на автомат за кафе, закуски и студени напитки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 22,00 (двадесет и два) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 22,00 (двадесет и два) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.06.2017 год. (четвъртък) от 11:00 ч.

4. „Помещения с обща площ – 15,53 кв. м – тоалетна (сграда с идентификатор 51980.511.2.10 по КК на гр. Стамболийски) и открита площ – 3,00 кв.м (част от ПИ 51980.511.2 по КК на гр. Стамболийски) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - кабинка за обслужване на тоалетната”, по предназначение, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.06.2017 год. (четвъртък) от 13:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 05.06.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 09.06.2017год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от09.06.2017 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.06.2017 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.