Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти, с местонахождение гр. София, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/

10.05.2017 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 814/18.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 06-02/17 от 17.02.2017 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 112,00 кв. м,” за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки - строителни материали /обект № 13 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 310,00 (триста и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 310,00 (триста и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ № 1 – 75,00 кв. м,” за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки - строителни материали /обект № 7 от схема №1/, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 210,00 (двеста и десет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 210,00 (двеста и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ № 2 – 75,00 кв. м,” за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки - строителни материали /обект № 14 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 210,00 (двеста и десет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 210,00 (двеста и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ  – 72,00 кв. м,” за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки - строителни материали /обект № 12 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 200,00 (двеста) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 200,00 (двеста) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

5. „Открита площ  – 15,00 кв. м,” за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и захарни изделия /обект № 9 от схема № 1/, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /попадащ в имот с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 (четиридесет и пет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 45,00 (четиридесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.06.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 12.06.2017 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  12.06.2017 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.06.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637