Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, община Столична, район Искър, област София град, в района на жп гара Искър ПИ 07106.1433.679 по КК на гр. София

15.05.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 864/25.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 06-02/17 от 17.02.2017 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 450,00 кв. м,” с местонахождение гр. София, община Столична, район Искър, област София град, в района на жп гара Искър /ПИ 07106.1433.679 по КК на гр. София – стар идентификатор 32963.37.454/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад.

Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 750,00 (седемстотин и петдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 750,00 (седемстотин и петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ  – 39,30 кв. м,” с местонахождение гр. София, община Столична, район Искър, област София град, в района на жп гара Искър /ПИ 07106.1433.679 по КК на гр. София – стар идентификатор 32963.37.454/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и закуски.

Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 (седемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 70,00 (седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ  – 30,00 кв. м,” с местонахождение в района на междугарието Копиловци – Кюстендил на км 52+360 /ПИ 41112.502.87 по КК на гр. Кюстендил/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за смяна и вулканизация на гуми.

Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 (седемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 70,00 (седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.06.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 15.06.2017 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  15.06.2017 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.06.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637