Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе товарна, на рампата на северната магазия с идентификатори 63427.8.793 и 63427.8.795 по КК на гр. Русе

15.05.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 813/18.04.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/17 от 17.02.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 100,00 кв. м. (състояща се от: площ № 1 - 42,00 кв.м., площ № 2 - 2,20 кв.м., площ № 3 - 24,80 кв.м., площ № 4 - 10,10 кв.м., площ № 5 - 15,40 кв.м. и площ № 6 - 5,50 кв.м.)”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе товарна, на рампата на северната магазия /съоръжение изградено върху земя с идентификатори 63427.8.793 и 63427.8.795 по КК на гр. Русе/, за складиране на материали и стоки – амбалаж.

- дата и час на търга 21.06.2017 г. (сряда) от  09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 100,00 (сто) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

2. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Търговище, община Търговище, обл. Търговище, в чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище /сграда с идентификатор 73626.504.226.1 по КК на гр. Търговище/, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 21.06.2017 г. (сряда) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

3. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица /сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица/, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 21.06.2017 г. (сряда) от  11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

4. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Разград, община Разград, обл. Разград, на втория етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Разград /сграда с идентификатор 61710.506.5.3 по КК на гр. Разград/, за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 21.06.2017 г. (сряда) от  11,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.06.2017 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.06.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 14.06.2017 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 15.06.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.06.2017 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069